Przedszkole moich marzeń w wiejskiej Gminie Grodziec


Idź do treści

Charakterystyka

Projekt "Przedszkole moich marzeń" realizowany będzie na terenie województwa wielkopolskiego, powiatu konińskiego, w wiejskiej gminie Grodziec w okresie od grudnia 2009 roku do listopada 2011 roku.
Gmina Grodziec to gmina typowo wiejska, którą zamieszkuje 5.285 osób, oddalona od najbliższego ośrodka miejskiego jakim jest Konin o około 35 km . Odległość ta często stanowi barierę nie do pokonania dla rodzin, które chciałyby rozwijać zainteresowania swoich dzieci. Jest to odległość, która również dzieli nas od specjalistów takich jak psycholog, logopeda, lekarze specjaliści. Dodać należy, że większość mieszkańców naszej gminy utrzymuje się z dochodów w rolnictwie co oznacza, że bardzo często rodzin tych nie stać na zaspokajanie podstawowych potrzeb.Poziom wykształcenia mieszkańców jest stosunkowo niski co przekłada się na niską świadomość rodziców w zakresie znaczenia edukacji przedszkolnej. Gmina została zakwalifikowana do 500 znajujących się w szczególnie trudnej sytuacji w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego a przez to do udziału w PPWOW.
W Gminie Grodziec funkcjonuje Przedszkole Samorządowe , do którego ze względu na ograniczoną bazę lokalową i możliwości finansowe uczęszcza 41 dzieci w wieku 3-5 lat oraz 31 dzieci 6- letnich do klasy 0 . Dzieci uczęszczają do Przedszkola w systemie zmianowym. Przedszkole dysponuje dwoma salami oraz zapleczem sanitarnym i kuchennym gdzie przygotowywane są 3 posiłki dziennie dla 55 dzieci. Istnieje możliwość przygotowywania posiłków dla 20 dodatkowych dzieci bez zwiększania nakładów. Połączenie w jednej grupie wiekowej różnych dzieci negatywnie wpływa na ich rozwój i znacznie utrudnia pracę. Przedszkole wyposażone jest w podstawowy sprzęt , brak jest jednak nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Ogółem na terenie naszej gminy do przedszkola uczęszcza zaledwie 22% dzieci w wieku 3-5 lat. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Przedszkole Samorządowe nie oferuje dodatkowych usług takich jak nauka j. angielskiego, zajęcia z logopedą, psychologiem. Również z tego powodu do przedszkola nie mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne, dla których usługi takich specjalistów są wręcz konieczne. Według danych zaczerpniętych z Przedszkola Samorządowego 80% dzieci ma poważne wady wymowy, 20 dzieci ma widoczne wady postawy a żadne z dzieci nie miało nigdy styczności z podstawowymi elementami nauki j. angielskiego. W związku z planowaną reformą w oświacie chcemy zapewnić możliwość korzystania z usług przedszkola jak największej liczbie dzieci. Projekt ma na celu likwidację głównego czynnika utrudniającego dostęp do edukacji przedszkolnej jakim jest zbyt mała liczba oddziałów i miejsc w Przedszkolu. Opisana diagnoza sytuacji w naszej gminie potwierdzona jest diagnozą zawartą w Strategii Rozwoju Oświaty w Woj. Wielkopolskim, z której jednoznacznie wynika, że utrudniony dostęp do edukacji przedszkolnej mają dzieci ze wsi i małych miasteczek, dzieci rodziców z wykształceniem nie wyższym niż zawodowe, z rejonów, w których jest najwyższy wskaźnik bezrobocia. Jako najtrudniejszą w tym zakresie określono sytuację dzieci rodziców, których podstawowym źródłem utrzymania jest rolnictwo oraz dzieci niepełnosprawne ze środowisk wiejskich. Wszystkie te niekorzystne elementy skupione są na terenie naszej gminy a przecież zamieszkanianie nie może decydować o różnicowaniu startu szkolnego dzieci.
Projekt jest więc odpowiedzią na istniejące problemy i potrzeby. W ramach projektu zostaną pozyskane i wyposażone pomieszczenia, zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór dzieci do przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, zatrudniony dodatkowy personel niezbędny do realizacji projektu a wszystkie dzieci nabędą podstawy j. angielskiego oraz będą nieodpłatnie korzystać z usług psychologa, logopedy oraz zajęć gimnastyki korekcyjnej. Odbiorcami projektu będą również rodzice, dla których prowadzone będą spotkania ze specjalistami mające na celu przełamanie barier kulturowych poprzez przekonanie o znaczeniu wczesnej edukacji dla dalszego rozwoju dziecka, podniesienie świadomości w zakresie możliwości niwelowania wad rozwojowych dzieci. Zostanie powołany zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych posiadających takie wskazanie. Zespół ten obejmie pomocą kompleksową zarówno dzieci jak i ich rodziców. W jego skład powołani zostaną specjaliści z różnych dziedzin - w zależności od konkretnej sytuacji. Projekt jest odpowiedzią na wyzwanie dotyczące zwiększenia dostępności edukacji poprzez działania ukierunkowane na zmniejszenie barier mieszkańcom wiejskiej gminy Grodziec, utrudniających korzystanie z usług edukacyjnych już na etapie przedszkolnym, kiedy kształtowane są predyspozycje edukacyjne przyszłych uczniów. Projekt zgodny jest z polityką równych szans, nie przewiduje się żadnych ograniczeń w dostępie do projektu ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wyznanie czy niepełnosprawność.

Celem ogólnym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej, wsparcie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolu Samorządowym dla 110 dzieci a przez to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu wiejskiej gminy Grodziec w okresie od grudnia 2009 do listopada 2011.

Cele szczegółowe:

- Zwiększenie możliwości korzystania z przedszkola poprzez pozyskanie i adaptację dodatkowych pomieszczeń, wprowadzenie dodatkowego naboru docelowo 40 dzieci i zatrudnienie niezbędnego personelu.
-Wprowadzenie podstaw nauki języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, usług psychologa i logopedy dla 80 dzieci 3-5 letnich i 30 dzieci 6-o letnich
-Podniesienie świadomości rodziców poprzez przekonanie ich o potrzebie wczesnej edukacji w okresie funkcjonowania projektu.
-Dostosowanie oferty przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez stworzenie odpowiednich warunków.
-Utworzenie w Przedszkolu Samorządowym zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych.

Cele projektu zgodne są z :
- Planem działania na rok 2009, POKL Priorytet IX Działanie 9.1, poddziałanie 9.1.1
- SzOP POKL priorytet IX
- Priorytetami Polityki Spójności U E określonymi w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty na lata 2007-2013 Wspierających Wzrost Gospodarczy i zatrudnienie. W szczególności wytyczna nr 1.3.3
- Celami Strategii Lizbońskiej w obszarze kształcenia i szkolenia ,obejmującymi wzrost inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i umiejętności. Cele te znajdują odzwierciedlenie w unijnym programie Edukacja i Szkolenia 2010 i obejmują poprawę jakości i efektywności systemów edukacji i ułatwianie powszechnego dostępu do systemów edukacji
- Celem głównycm Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013 - podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa
- Celem generalnym Strategii Rozwoju Woj. Wielkopolskiego zapewniającym mieszkańcom warunki do podwyższenia poziomu życia poprzez opiekę nad rodziną, troskę o wychowanie młodego pokolenia, upowszechnienie postaw solidarności społecznej , w tym troski o osoby biedne, w starszym wieku i niepełnosprawne
- Priorytetem Strategii Rozwoju Oświaty w Woj. Wielkopolskim , który zapewnia równość szans edukacyjnych oraz jakość kształcenia niezależnie od pochodzenia i zamieszkania
- Celem Głównym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Grodziec - wzrost poziomu życia mieszkańców gminy poprzez wzrost poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy i unowocześnienie programu edukacyjnego dla dzieci
- Celem strategicznym Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grodziec - Pomoc rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez pomoc rodzinie w kształceniu i wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży.

Wsparciem projektu objętych będzie 160 osób zamieszkałych w Gminie Grodziec w Wielkopolsce gdzie utrudniony jest dostęp do edukacji przedszkolnej :
- 80 dzieci w wieku 3-5 lat
- 30 dzieci 6-o letnich
- 50 rodziców
Dzieci te najczęściej pochodzą z ubogich rodzin . Ich rodzice w znaczącej większości są rolnikami, posiadają wykształcenie podstawowe lub zawodowe i przywiązują małą wagę do wczesnej edukacji dzieci wychodząc z założenia, że jak pójdą do szkoły to wszystkiego się nauczą. Pobyt w przedszkolu swych dzieci traktują jako zapewnienie im tylko opieki i nie zdają sobie sprawy jaki wpływ ma ten okres na dalsze życie ich dzieci. Nawet jeżeli posiadają świadomość potrzeby wczesnej edukacji przedszkolnej to nie mają pieniędzy na prywatne lekcje czy wyjazdy do specjalistów w oddalonym mieście. U dzieci tych często występują widoczne wady postawy i wady wymowy wymagające natychmiastowej interwencji. Rodzice często nie są świadomi konieczności wczesnej interwencji i liczą, że "z tego wyrosną". Opieką specjalistyczną zostaną objęte dzieci po odpowiednim zdiagnozowani. Dodatkowymi zajęciami objęte będą wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola.
W dodatkowym naborze przyjętych będzie docelowo 40 dzieci 3-5 letnich. Rekrutacja zostanie poprzedzona szeroką promocją projektu w lokalnej gazecie, na stronie internetowej, poprzez ogłoszenia i ulotki oraz bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. W celu przeprowadzenia dodatkowego naboru zostanie opracowany regulamin rekrutacji uczestników i powołana komisja rekrutacyjna. W pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci niepełnosprawne. Dodatkową preferencją do przyjęcia będzie wielodzietność rodziny (3 i więcej dzieci), dzieci z rodzin rolniczych o niskich dochodach. Pozostałe chętne dzieci przyjmowane będą wg kolejności zgłoszeń. Rekrutacja prowadzona będzie od 1 do 31 grudnia 2009 roku. Rodzice dzieci uczestniczących w projekcie zobowiązani będą do wypełnienia i podpisania karty zgłoszeniowej i dostarczenia jej do biura projektu lub przedszkola. Projekt zgodny jest z polityką równych szans. Nie przewiduje się ograniczeń w dostępie do projektu ze względu na płeć, niepełnosprawność, wyznanie czy pochodzenie.

Rezultaty twarde:
-nabycie podstawowych umiejętności w posługiwaniu się j. angielskim przez 110 dzieci - arkusze obserwacji
-zmniejszenie liczby dzieci z wadami postawy i wymowy-30 dzieci -arkusze obserwacji
-zmniejszenie liczby dzieci z problemami emocjonalnymi-20 dzieci-arkusze obserwacji
-dodatkowy oddział dla 20 dzieci (docelowo 40 dzieci)- karty uczestników
-dodatkowe zajęcia dla 110 dzieci- karty uczestników
-udostępnienie przedszkola dzieciom niepełnosprawnym- karty uczestników
-5 spotkań integracyjnych-zdjęcia
-50 rodziców uczestniczących w spotkaniach-l. obecności
Rezultaty miękkie (mierzone za pomocą obserwacji i ankiet):
-wzrost umiejętności posługiwania się j. angielskim
-wzrost świadomości na temat zdrowego stylu życia i potrzeby wczesnej interwencji specjalistycznej
-podniesienie świadomości i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych
-przełamanie barier kulturowych poprzez przekonanie rodziców o potrzebie wczesnej edukacji
-wzrost świadomości społecznej na temat korzyści płynących z edukacji przedszkolnej
-poszerzenie wiedzy na temat POKL
-zmiana postaw mieszkańców wsi wobec edukacji przedszkolnej
- wzmocnienie integracji społecznej

Rezultaty projektu monitorowane będą przez asystenta projektu na podstawie przeprowadzonych wywiadów i arkuszy obserwacji. Na zakończenie zostanie opracowane sprawozdanie podsumowujące. Suma rezultatów miękkich i twardych będzie miała wpływ na realizację celu projektu. Organizacja dodatkowych zajęć i naboru dzieci bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości oferty edukacyjnej w przedszkolu. Zatrudnienie specjalistów i utworzenie zespołu wczesnego wspomagania spowoduje dostosowanie oferty przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Efekty osiągnięte przez dzieci oraz spotkania z rodzicami podniosą świadomość rodziców i przekonają ich o potrzebie wczesnej edukacji przedszkolnej.
Wartością dodaną projektu będzie wzmocnienia aktywności uczestników projektu i zachęcenie mieszkańców do udziału w innych realizowanych programach. Dzięki wczesnej edukacji przedszkolnej uczestnicy w przyszłości dostaną się do lepszych szkół a w konsekwencji poprawią swoją sytuację na rynku pracy. Stworzenie możliwości korzystania z przedszkola przez dzieci niepełnosprawne przyczyni się do zwiększenia tolerancji i właściwego postrzegania osób niepełnosprawnych w środowisku. W efekcie powstaną też na terenie gminy 3 nowe miejsca pracy. Po zakończeniu realizacji programu przewidujemy kontynuowanie jego idei przez Przedszkole Samorządowe ze środków budżetu gminy.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego